ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο www.ewk.ro, καθώς και οποιεσδήποτε οδηγίες ή περιορισμούς σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ εσάς, ως επισκέπτη, και αυτού του ιστότοπου.

Άρθρο 1. Ταυτότητα του φορέα εκμετάλλευσης

1.1. Αυτός ο δικτυακός τόπος, στη διεύθυνση www.ewk.ro, βρίσκεται υπό τη φροντίδα και τη διαχείριση της CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES S.R.L., εφεξής αναφερόμενης ως φορέας εκμετάλλευσης ή Consultech, με έδρα στο București, Sectorul 1, Piața Montreal Nr. 10, Etaj 3, με ΑΦΜ 31364907, εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό J40/1024/2014.

Άρθρο 2. Όροι που χρησιμοποιούνται

2.1. Φορέας εκμετάλλευσης – είναι η νομική οντότητα ρουμανικής υπηκοότητας με τα στοιχεία αναγνώρισης που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2.2. Ιστοσελίδα – αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες, εικόνες, γραφικά, λογότυπο, στοιχεία επικοινωνίας και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία, ανεξάρτητα από τη μορφή στην οποία βρίσκεται, μέσω του πρωτοκόλλου HTTP ή HTTPS, με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης (π.χ. Chrome, Firefox, Safari κ.λπ.), που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ewk.ro.

2.3. Επισκέπτης – αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 2.2.

2.4. Περιεχόμενο – αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν στον ιστότοπο, σε οποιαδήποτε μορφή και αν βρίσκονται, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα: εικόνων, κειμένου, ποσοτικών αριθμητικών δεδομένων, παραδειγμάτων, μελετών περίπτωσης.

Άρθρο 3. Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου

3.1. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο πρόσβασης και από οποιαδήποτε φυσική τοποθεσία, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τις διατάξεις του εγγράφου αυτού. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του παρόντος εγγράφου στο δίσκο της συσκευής σας για μελλοντική αναφορά.

3.2. Η πρόσβαση στον ιστότοπο γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή σας ή την επικοινωνία μαζί μας. Ενδέχεται να παρέχονται πληροφορίες για να διαπιστωθεί εάν είναι κατάλληλη η συνεργασία με τον φορέα εκμετάλλευσης ή εάν υπάρχει ήδη συνεργασία και επιθυμείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες. Κατ’ εξαίρεση του παρόντος άρθρου, οι προμηθευτές ή οι συμβατικοί εταίροι του φορέα εκμετάλλευσης ενδέχεται να έχουν πρόσθετους σκοπούς και συγκεκριμένους περιορισμούς, ανάλογα με τη φύση της συνεργασίας και τη σύμβαση μεταξύ των μερών.

3.3. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και με άμεση ισχύ.

3.4. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου. Ο δικτυακός τόπος θα χρησιμοποιείται ως έχει και ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διαπιστώσει εάν οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρουσιάζονται είναι ορθά και αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά περιστατικά.

3.5. Καμία από τις πληροφορίες του δικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από τη μορφή στην οποία περιέχονται, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για τον φορέα εκμετάλλευσης. Αποτελούν μόνο καθοδήγηση.

3.6. Η πρόσβαση στον ιστότοπο γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη.

3.7. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του περιεχομένου του ιστότοπου, εν όλω ή εν μέρει, εκτός εάν ο σκοπός της αναπαραγωγής αυτής εμπίπτει στους όρους του άρθρου 3.2. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση των πληροφοριών και του υλικού του ιστότοπου σε οποιαδήποτε διεύθυνση διαδικτύου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του φορέα εκμετάλλευσης.

3.8. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κανονική λειτουργία του δικτυακού τόπου, σας συμβουλεύουμε να εγκαταλείψετε αμέσως τον δικτυακό τόπο και να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.

3.9. Οποιαδήποτε λειτουργία ή αλληλεπίδραση με τον ιστότοπο που υπερβαίνει ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 3.2. θεωρείται παράνομη πράξη και μπορεί να οδηγήσει σε αδικοπρακτική ευθύνη του εν λόγω επισκέπτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος αστικού κώδικα.

3.10. Ο φορέας εκμετάλλευσης παρουσιάζει τις πληροφορίες του δικτυακού τόπου καλόπιστα και αναμένει ότι όλες οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου θα χρησιμοποιηθούν από τους επισκέπτες καλόπιστα.

Άρθρο 4. Απόρρητο δεδομένων

4.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τόσο των δεδομένων που μας στέλνετε όσο και των δεδομένων που ενδέχεται να λάβουμε από την ανάλυση της επίσκεψής σας, θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.