Η Πολιτική Απορρήτου *(εφεξής αναφερόμενη ως “Συμφωνία”) και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό 679 / 27 Απριλίου 2016 *(εφεξής αναφερόμενη ως “Κανονισμός”)

Η CONSULTECH INDUSTRIAL SUPPLIES S.R.L., εφεξής αναφερόμενη ως διαχειριστής ή Consultech, με έδρα στο București, Sectorul 1, Piața Montreal Nr. 10, Etaj 3, με ΑΦΜ 31364907, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο με αριθμό J40/1024/2014, ως διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου *(εφεξής αναφερόμενος ως “δικτυακός τόπος”), ήτοι www.ewk.ro, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Άρθρο 1.1. Μέσω του παρόντος ιστότοπου, ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης: Όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο ,
β) Άλλες πληροφορίες : “Μήνυμα”.

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΌΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

AΆρθρο 2.1. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προαναφερθέντων δεδομένων (άρθρο 1) είναι η έναρξη, εγκαθίδρυση, διατήρηση ή επανάληψη της εμπορικής σχέσης μεταξύ εμάς, ως Φορέα Εκμετάλλευσης, και του νομικού/φυσικού προσώπου (ως δυνητικού δικαιούχου) που εκπροσωπείτε μέσω εμπορικών επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτής αλληλογραφίας ή ακόμη και αυτοπροσώπως.

Άρθρο 2.2. Συγκεκριμένα, ο Χειριστής επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να:

α) Ζητά πληροφορίες που είναι απαραίτητες για το προσυμβατικό στάδιο προκειμένου να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρει ο χειριστής,
β) Ζητά πληροφορίες για την επανάληψη ή τη διατήρηση της εμπορικής σχέσης,
γ) Να αποστέλλει εξατομικευμένες προσφορές/πληροφορίες, που γίνονται μόνο κατόπιν αιτήματος,
δ) Να εκπληρώνει τυχόν νομικές υποχρεώσεις, κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων οργάνων και αρχών, ή αυτομάτως εάν ο νόμος προβλέπει ρητά τέτοιες υποχρεώσεις,

Άρθρο 2.3. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο αφού ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και τη φροντίδα μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 2.4. Η αρχική στιγμή της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην Ιστοσελίδα και τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω.

Άρθ. 2.5. Με τον όρο “επεξεργασία”, στην προκειμένη περίπτωση, εννοούμε: συλλογή, καταγραφή, αποθήκευση, διαβούλευση, διαγραφή.

Άρθρο 3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Άρθρο 3.1. Σύμφωνα με τον κανονισμό 679 / 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση της επεξεργασίας μας είναι :

α) άρθρο 6 σημειο Β του κανονισμού για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 1 για τους σκοπούς του άρθρου 2.2. Το άρθρο 6 στοιχείο Β ορίζει ότι η επεξεργασία είναι νόμιμη εάν “η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης”,
β) το άρθρο 6. Σημείο Γ του κανονισμού για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 1. σύμφωνα με τον σκοπό του άρθρου 2.2. Το άρθρο 6 Γ ορίζει ότι η επεξεργασία είναι νόμιμη εάν “η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας”

Άρθρο 4. ΔΙΑΔΟΣΗ/ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:

Άρθρο 4.1. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε δεν θα διαδοθούν, δεν θα γνωστοποιηθούν με διαβίβαση, δεν θα προσφερθούν, δεν θα διαβιβαστούν, δεν θα διατεθούν, δεν θα προωθηθούν για μάρκετινγκ σε τρίτους χωρίς τη ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεσή σας.

Άρθρο 4.2. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται θα κοινοποιηθούν σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, είναι στην περίπτωση εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων- θα παρέχονται μόνο κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών/οργανισμών και αυτομάτως μόνο εάν ο νόμος μας υποχρεώνει ρητά να το πράξουμε.

Άρθρο 5. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 5.1. Συμπληρώνοντας οποιαδήποτε φόρμα στον ιστότοπο, παρέχοντας έτσι τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας συμφωνίας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να ενεργείτε ως εκπρόσωπος του δυνητικού αποδέκτη των υπηρεσιών μας ή, κατά περίπτωση, ότι είστε ο ίδιος ο δυνητικός αποδέκτης.

Άρθρο 5.2. Επίσης, συμπληρώνοντας το άρθρο 5.1., επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 16 ετών. Διαφορετικά, μπορείτε να μας στείλετε προσωπικές πληροφορίες μόνο με τη συγκατάθεση ενός γονέα, κηδεμόνα ή νόμιμου εκπροσώπου.

Άρθρο 6. COOKIES ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 6.1. Η Ιστοσελίδα δεν χρησιμοποιεί cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ονομαστική σας αναγνώριση, ούτε άμεσα, ούτε απευθείας με τη βοήθεια των cookies, ούτε μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε ή μπορούμε να λάβουμε για εσάς.

Άρθρο 6.2. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία του και η συλλογή δεδομένων που αντιστοιχούν σε αυτά τα cookies γίνεται από οντότητες εξουσιοδοτημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οντότητες που έχουν τη δική τους πολιτική επεξεργασίας και τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε ξεχωριστά στις ιστοσελίδες τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Google, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome, ή η Mozilla για το πρόγραμμα περιήγησης Firefox. Η συλλογή δεδομένων σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται από το εργαλείο (πρόγραμμα περιήγησης, στην προκειμένη περίπτωση) που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο.

Άρθρο 7. Άλλα δικαιώματα και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρο 7.1. Τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς / αίτησης για πληροφορίες / των υπηρεσιών μας, περίοδος που θα παρατείνεται κατά τη διάρκεια των συμβάσεων που θα πραγματοποιήσουμε μαζί σας ως δικαιούχο.

Άρθρο 7.2. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τι είδους δεδομένα διατηρούμε για εσάς ως υποκείμενο των δεδομένων (εάν είστε υποκείμενο των δεδομένων), έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (δηλαδή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται, ή μέρος αυτών), έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που διατηρούμε.

Άρθρο 7.3. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί.

Άρθρο 7.4. Εάν δεν συμφωνείτε να παράσχετε αυτά τα δεδομένα, η φόρμα επικοινωνίας ή η παραγγελία (ανάλογα με την περίπτωση) δεν θα αποσταλεί σεβόμενη την επιλογή σας ως υποκείμενο των δεδομένων. Ο λόγος της μη διατήρησης είναι ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τις επιθυμητές υπηρεσίες χωρίς αυτές τις πληροφορίες ή ότι δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τις προσυμβατικές ή μελλοντικές συμβατικές υποχρεώσεις καλόπιστα.

Άρθρο 7.5. Δεν υπάρχει διαδικασία αυτόματης λήψης αποφάσεων για την επεξεργασία των δεδομένων σας που παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό.

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας να διαβάσετε τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα σύμβαση και, ενώ σας διαβεβαιώνουμε ότι τηρούμε απαρέγκλιτα τον κανονισμό όχι λόγω του κανονισμού αλλά, πρωτίστως, λόγω της φροντίδας που αντιλαμβανόμαστε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη σημασία αυτής της προστασίας σε έναν κόσμο όπου όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που δεν συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες μας.