Πολιτική απορρήτου. Προστασία δεδομένων

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των δεδομένων, όπως επίσης του απορρήτου του ΧΡΗΣΤΗ, και έχει ως εκ τούτου εφαρμόσει μια πολιτική επεξεργασίας δεδομένων που στοχεύει στην εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας στη χρήση και συλλογή δεδομένων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους τρέχοντες σχετικούς κανονισμούς και διαμορφώνοντας την εν λόγω πολιτική ως έναν από τους βασικούς πυλώνες στις δράσεις που αναλαμβάνονται από τον οργανισμό.

1. Σκοπός συλλογής δεδομένων και συγκατάθεση για την επεξεργασία τους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του LOPD, ο ΧΡΗΣΤΗΣ ενημερώνεται ότι, μέσω της συμπλήρωσης των φορμών εγγραφής στον ιστότοπο, συλλέγονται δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται σε ένα αρχείο με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή περιεχομένου ηλεκτρονικής επικοινωνίας όπως: δελτία (ενημερωτικά δελτία), κατά περίπτωση νέες καταχωρίσεις (αναρτήσεις), καθώς και άλλου τύπου περιεχόμενο επικοινωνίας που ο ιστότοπος www.ewk.eu θεωρεί ότι θα ενδιέφερε τους ΧΡΗΣΤΕΣ του. Μόνο ο κάτοχος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του και σε καμία περίπτωση αυτά τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν, δεν θα κοινοποιηθούν, δεν θα διαβιβαστούν ούτε θα πωληθούν σε τρίτους. Η αποδοχή της πολιτικής απορρήτου, μέσω της διαδικασίας διπλής επαλήθευσης της συναίνεσης του χρήστη, θα θεωρείται συναίνεση για όλες τις χρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της ΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – κατά το άρθρο 6 του LOPD – του ΧΡΗΣΤΗ για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο, καθώς και για τη διεθνή μεταβίβαση δεδομένων που λαμβάνει χώρα, αποκλειστικά λόγω της φυσικής παρουσίας των εγκαταστάσεων των παρόχων υπηρεσιών και όσων είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδομένων. Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων σας μέσω μηνύματος email, θα συμπεριληφθούν σε αρχείο του οποίου ο στόχος θα είναι η διαχείριση του αιτήματος ή του σχολίου που υποβάλετε προς εμάς, με τα υπόλοιπα σημεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο να ισχύουν.

2. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του οργανικού νόμου 15/1999 της 13ης Δεκεμβρίου σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, του Βασιλικού Διατάγματος 1720/2007 της 21ης Δεκεμβρίου, το οποίο εγκρίνει τους Κανονισμούς ανάπτυξης του εν λόγω οργανικού νόμου και άλλους ισχύοντες κανονισμούς και έχει μόνιμη ισχύ διασφαλίζοντας την ορθή χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Αντίστοιχα, η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ενημερώνει ότι συμμορφώνεται με τον Νόμο 34/2002 της 11ης Ιουλίου σχετικά με τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και θα ζητά τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ για την επεξεργασία των στοιχείων email για εμπορικούς σκοπούς σε σταθερή βάση. Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του LOPD, σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα που παρέχονται, όπως επίσης αυτά που προκύπτουν από την περιήγησή σας, μπορούν να αποθηκευτούν στα αρχεία της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. και να υποβληθούν σε επεξεργασία για τον σκοπό ικανοποίησης των αιτημάτων σας και διατήρησης της σχέσης που εδραιώνεται με την εταιρεία μέσω των φορμών στις οποίες εγγράφεστε.

3. Άσκηση δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων

Οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν γραπτή επικοινωνία στη διεύθυνση της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ή στη διεύθυνση email που αναγράφεται στην κεφαλίδα αυτού του νομικού σημειώματος, συμπεριλαμβάνοντας και στις δύο περιπτώσεις φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας με σκοπό να αιτηθούν την άσκηση των δικαιωμάτων τους για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση και εναντίωση (δικαιώματα ARCO). Εάν δεν θέλετε να αποστείλετε φωτοαντίγραφο του εγγράφου ταυτοπροσωπίας σας, χρησιμοποιήστε τον αναγνωρισμένο τύπο ηλεκτρονικού πιστοποιητικού, ο οποίος επιτρέπει τη δωρεάν επικύρωσή του, προκειμένου να υπογράψετε την επικοινωνία μέσω της οποίας ασκείτε το σχετικό δικαίωμά σας και να μας την αποστείλετε μέσω email.

4. Μέτρα σχετικά με την ασφάλεια

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. σάς ενημερώνει ότι έχει εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας προκειμένου να εγγυηθεί την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας και να αποτρέψει την τροποποίηση, την απώλεια, την επεξεργασία ή/και τη μη εξουσιοδοτημένη, εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κλοπή των Προσωπικών Δεδομένων σας την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να διευκολύνουν στο πλαίσιο της πρόσβασης στις διαφορετικές ενότητες του ιστότοπου www.ewk.eu, όλα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 του LOPD και της Ενότητας VIII του RLOPD. Ομοίως, η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. έχει θεσπίσει μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών που διακινούνται εσωτερικά του οργανισμού. Συνεχής διατήρηση της εποπτείας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης της πολιτικής απορρήτου.

5. Φορέας αρχείου

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ενημερώνεται ότι, σε περίπτωση συλλογής δεδομένων μέσω του ιστότοπου www.ewk.eu, αυτά θα συμπεριληφθούν σε ένα αρχείο δεόντως καταχωρισμένο στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (AEPD), στο οποίο θα δοθεί η ονομασία «Χρήστες του Ιστότοπου» και την ευθύνη του οποίου θα φέρει η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. με επίσημη έδρα στη διεύθυνση PSO DE LA CASTELLANA, 115 – PLTA 4 Madrid.

6. Υπερσύνδεσμοι

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες μας, ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους μετάβασης σε άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν τελούν υπό τη διαχείριση ή τον έλεγχο της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. Επομένως, η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, τη χρησιμότητα, την εγκυρότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου τέτοιου είδους ιστότοπων ή των πολιτικών απορρήτου που εφαρμόζουν. Προτού κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τέτοιου είδους ιστότοπους που δεν υπάγονται στον οργανισμό που εδράζεται στη διεύθυνση PSO DE LA CASTELLANA, 115 – PLTA 4 Madrid, λάβετε υπόψη ότι οι πολιτικές απορρήτου τους ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Ομοίως, όσοι σκοπεύουν να δημιουργήσουν υπερσυνδέσμους μετάβασης από τον δικό τους ιστότοπο στον δικό μας (www.ewk.eu) πρέπει να πληρούν και να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες συνθήκες:

– Δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση όταν ο Υπερσύνδεσμος θα επιτρέπει μόνο την πρόσβαση στην αρχική σελίδα, αλλά δεν θα μπορεί να την αναπαράγει με κανένα τρόπο. Οποιαδήποτε άλλη μορφή Υπερσυνδέσμου θα απαιτεί τη ρητή και αδιαμφισβήτητη γραπτή έγκριση της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A.
– Δεν θα δημιουργούνται «πλαίσια» με τις Ιστοσελίδες ή στις Ιστοσελίδες της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A.
– Δεν θα διατυπώνονται ανακριβείς ή προσβλητικές δηλώσεις ή επισημάνσεις για την EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., τα διευθυντικά της στελέχη, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες της, ούτε για τα άτομα που σχετίζονται με αυτή τη Σελίδα για οποιονδήποτε λόγο, ούτε για τους Χρήστες της Σελίδας ούτε για το παρεχόμενο Περιεχόμενο.
– Δεν θα δηλωθεί ούτε θα υπονοηθεί ότι η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. έχει εγκρίνει τον Υπερσύνδεσμο ή το άτομο που έχει αναλάβει την εποπτεία ή την ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου που προσφέρεται ή διατίθεται στην Ιστοσελίδα στην οποία έχει ενσωματωθεί ο Υπερσύνδεσμος.
– Η Ιστοσελίδα στην οποία έχει ενσωματωθεί ο Υπερσύνδεσμος μπορεί να περιέχει μόνο ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για τον προσδιορισμό του προορισμού του Υπερσυνδέσμου.
– Η Ιστοσελίδα στην οποία ενσωματώνεται ο Υπερσύνδεσμος δεν θα περιέχει πληροφορίες ή περιεχόμενο παράνομο, αντίθετο προς τις ηθικές αξίες, τα ευρέως αποδεκτά χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη ούτε θα περιέχει περιεχόμενο που αντίκειται σε δικαιώματα τρίτων.

7- Πνευματική / Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. είναι ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιστότοπου της, καθώς και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν (π.χ. εικόνες, ηχητικό υλικό, βίντεο, λογισμικό ή κείμενα, εμπορικές επωνυμίες ή λογότυπα, χρωματικοί συνδυασμοί, δομικά και σχεδιαστικά στοιχεία, επιλογή χρησιμοποιούμενων υλικών, υπολογιστικά προγράμματα απαραίτητα για τη λειτουργία, πρόσβαση και χρήση κ.λπ.) και αποτελούν ιδιοκτησία της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ή των δικαιοπαρόχων της, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οποιαδήποτε χρήση που δεν έχει λάβει πρότερη έγκριση από την EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. θα θεωρείται σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του δημιουργού. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αποτελούν ιδιοκτησία της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία του ιστού και ακόμα και να τα εκτυπώσετε, να τα αντιγράψετε και να τα αποθηκεύσετε στον σκληρό δίσκο ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό μέσο, αρκεί να προορίζεται μόνο και αποκλειστικά για προσωπική και ιδιωτική χρήση. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ οφείλει να απέχει από τη διαγραφή, τροποποίηση, αποφυγή χρήσης ή παραποίηση οποιασδήποτε προστατευτικής διάταξης ή συστήματος ασφάλειας που έχει εγκατασταθεί στις σελίδες της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A.

Όλα τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές επωνυμίες ή τα διακριτικά σήματα που εμφανίζονται στη Σελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ή, κατά περίπτωση, τρίτων μερών που έχουν εγκρίνει τη χρήση τους, χωρίς να εννοείται ότι η χρήση ή η πρόσβαση στο Portal ή/και στο Περιεχόμενό του εκχωρεί στον Χρήστη οποιοδήποτε δικαίωμα επί των προαναφερόμενων εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή/και διακριτικών σημάτων, και χωρίς να εννοείται ότι εκχωρείται στον Χρήστη κάποιο από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που υφίστανται ή ενδέχεται να υπάρξουν για το εν λόγω Περιεχόμενο.

Ομοίως, το Περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ή, κατά περίπτωση, τρίτων μερών, επομένως τα δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας αποτελούν ιδιοκτησία της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ή τρίτων μερών που έχουν εγκρίνει τη χρήση τους, και δύνανται να επιδίδονται στην αποκλειστική άσκηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης αυτών με οποιαδήποτε μορφή και, ιδίως, των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας γνωστοποίησης και μετατροπής. Η αναπαραγωγή, διανομή και δημόσια γνωστοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου διάθεσης, του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου, εν όλω ή εν μέρει, για εμπορικούς σκοπούς, με οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, χωρίς την άδεια της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., απαγορεύεται ρητά.

Η μη εγκεκριμένη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και η παραβίαση των δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ή τρίτων μερών που συμπεριλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα που έχουν επιδοθεί στη μεταφορά περιεχομένου, εγείρει νομική ευθύνη.