Πολιτική για τα Cookies

Τα Cookies προσφέρουν το τεχνικό μέσο για την «ιχνηλασιμότητα» και την παρακολούθηση της πλοήγησης σε έναν Ιστότοπο. Πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που γράφονται στον υπολογιστή του Χρήστη. Η εν λόγω μέθοδος έχει επιπτώσεις στην προστασία απορρήτου, επομένως η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ενημερώνει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου καθώς και για την ταυτοποίηση του Χρήστη του Η/Υ, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την αναγνώρισή του στις επόμενες επισκέψεις που θα πραγματοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμα περιήγησης έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η χρήση cookies κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο.

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας δεδομένων, όπως επίσης του απορρήτου του ΧΡΗΣΤΗ και για τον λόγο αυτόν συστήνει ανεπιφύλακτα την ανάγνωση της «Πολιτικής για τα Cookies» που διέπει τον ιστότοπό μας.

Διαθεσιμότητα σελίδας

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. δεν εγγυάται την απουσία διακοπών ή σφαλμάτων στην πρόσβαση της Σελίδας, των Περιεχομένων της, ούτε την επικαιροποίηση αυτών, παρόλο που θα καταβάλει τη βέλτιστη δυνατή προσπάθεια, όπου αυτό είναι δυνατό, για να τα αποφύγει, να τα διορθώσει και να τα αποκαταστήσει. Κατά συνέπεια, η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιουδήποτε είδος βλάβη προκληθεί στον ΧΡΗΣΤΗ λόγω αστοχιών ή αποσυνδέσεων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων οι οποίες προκαλούν την αναστολή, την ακύρωση ή τη διακοπή της υπηρεσίας Portal κατά τη χρονική στιγμή παροχής των υπηρεσιών ή σε προγενέστερο χρόνο.

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. αποποιείται, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, κάθε ευθύνη για βλάβες οποιουδήποτε είδους που μπορούν να οφείλονται σε ελλείψεις διαθεσιμότητας, συνέχισης ή ποιότητας της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της και οδηγούν στη μη εκπλήρωση της προσδοκίας περί ικανοποίησης του χρηστικού χαρακτήρα που ενδεχομένως έχουν αποδώσει οι χρήστες στη Σελίδα και το Περιεχόμενο. Η λειτουργία των Υπερσυνδέσμων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο περιορίζεται αποκλειστικά στην ενημέρωση του χρήστη για την ύπαρξη άλλων ιστότοπων που περιέχουν πληροφορίες για το θέμα που τον ενδιαφέρει. Οι εν λόγω Υπερσύνδεσμοι δεν αποτελούν σύσταση ή πρόταση οποιουδήποτε είδους.

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. δεν φέρει την ευθύνη για τυχόν σφάλματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια που μπορεί να προκύψουν ούτε για οποιαδήποτε ζημιά ενδεχομένως προκληθεί στο υπολογιστικό σύστημα του χρήστη (υλικό και λογισμικό) ή στα αρχεία ή τα έγγραφα που υπάρχουν αποθηκευμένα σε αυτόν, ως αποτέλεσμα: – ύπαρξης ιού στον υπολογιστή του χρήστη ο οποίος χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο του ιστότοπου, – δυσλειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ή της χρήσης παρωχημένων εκδόσεων αυτού.

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. δεν φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω διασυνδεδεμένων σελίδων, τη λειτουργία ή τη χρηστικότητα των Υπερσυνδέσμων ή το αποτέλεσμα αυτών, ούτε εγγυάται την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων σε αυτούς που μπορούν να προκαλέσουν τροποποιήσεις στο υπολογιστικό σύστημα (υλικό και λογισμικό), στα έγγραφα ή στα αρχεία του χρήστη, εξαιρουμένης οποιασδήποτε ευθύνης για βλάβες οποιουδήποτε είδους προκαλούμενες στον χρήστη για τον σκοπό αυτό.

Η πρόσβαση στη Σελίδα δεν συνεπάγεται υποχρέωση εκ μέρους της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. για διασφάλιση της απουσίας ιών, worm ή οποιουδήποτε άλλου κακόβουλου υπολογιστικού προγράμματος. Ο Χρήστης καλείται, σε κάθε περίπτωση, να διαθέτει επαρκή εργαλεία για την ανίχνευση και την απομάκρυνση κακόβουλων υπολογιστικών προγραμμάτων, επομένως, η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. δεν φέρει την ευθύνη για πιθανά σφάλματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια που μπορούν να προκύψουν κατά την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ούτε για πιθανές ζημιές που μπορούν να προκληθούν στο υπολογιστικό σύστημα του χρήστη ή τρίτων μερών (υλικό και λογισμικό), στα αρχεία ή τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, ως αποτέλεσμα της παρουσίας ιών στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πραγματοποίηση σύνδεσης με τις υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του ιστού, μιας δυσλειτουργίας του προγράμματος ιστού ή η της μη χρήσης επικαιροποιημένων εκδόσεων αυτού.

Ποιότητα της σελίδας

Δεδομένου του δυναμικού και μεταβαλλόμενου χαρακτήρα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Σελίδας, η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. καταβάλλει βέλτιστες προσπάθειες, αλλά δεν εγγυάται την πλήρη εγκυρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, χρηστικότητα ή/και επικαιρότητα του Περιεχομένου της. Οι πληροφορίες που περιέχονται στις σελίδες που απαρτίζουν αυτό το Portal παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς, συμβουλευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ούτε έχουν τον χαρακτήρα περιοριστικής ή συμβατικής δέσμευσης.

Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. αποποιείται κάθε ευθύνη για τις αποφάσεις που μπορεί να λάβει ο ΧΡΗΣΤΗΣ με βάση αυτές τις πληροφορίες, καθώς και πιθανά τυπογραφικά λάθη που ενδέχεται να περιέχουν τα κείμενα και τα γραφικά στοιχεία που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες υπόκεινται σε πιθανές περιοδικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για το περιεχόμενό τους λόγω επέκτασης, βελτίωσης, διόρθωσης ή επικαιροποίησης του Περιεχομένου.

Διαθεσιμότητα περιεχομένου

Η παροχή της υπηρεσίας της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου έχει, κατ’ αρχήν, απεριόριστη διάρκεια. Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., ωστόσο, είναι εξουσιοδοτημένη να τερματίσει ή να αναστείλει την παροχή της υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή/και του Περιεχομένου οποιαδήποτε στιγμή. Όταν κρίνεται ευλόγως δυνατό, η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., θα εκδώσει προηγούμενη ειδοποίηση για τον τερματισμό ή την αναστολή λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

Δικαιοδοσία

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις που προκύπτουν σχετικά με την ερμηνεία, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με αυτό το Νομικό Σημείωμα, όπως επίσης με τις αξιώσεις που απορρέουν από τη χρήση του, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη απευθύνονται στους Δικαστές και τα Δικαστήρια της Μαδρίτης αποποιούμενα ρητά οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία θα μπορούσαν να έχουν.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι εν λόγω όροι προστατεύονται από την ισπανική νομοθεσία.

Πνευματικά δικαιώματα © EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων υπόκειται σε διεθνείς νόμους και συνθήκες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, αντιγραφή, αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου του ιστότοπου εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή.